Postupy

Přihlášení nového člena

 • Sbor dodá na OSH přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče. Všechny přihlášky jsou na OSH archivovány.
 • Sbor zaplatí OSH za nového člena členský příspěvek a poplatek za průkazku, a to na pokladně při odevzdání přihlášky, nebo převodem na účet OSH Blansko
  • variabilní symbol: evidenční_číslo_sboru,
  • zpráva pro příjemce: SDH název_sboru – členský příspěvek a průkazka pro jméno_a_příjmení
  • částka: Výše členského příspěvku + cena průkazky podle následující tabulky. Výše členského příspěvku je stejná bez ohledu na část roku, kdy nový člen do SH ČMS vstupuje.
Dospělí150 Kč
Dorostenci 15 – 18 let70 Kč
Mladí hasiči do 15 let70 Kč
Plastová členská průkazka15 Kč
Papírová členská průkazka (zatavená ve folii)10 Kč
 • OSH přidá na základě přihlášky nového člena do členské evidence.
 • Sbor nahraje fotografii nového člena do jeho členské karty v členské evidenci a mailem požádá OSH o vytvoření průkazky.
 • Vytvořenou průkazku si zástupce sboru vyzvedne v kanceláři OSH.

Odhlášení člena

 • Starosta sboru požádá mailem OSH o vyřazení člena z evidence. Žádost musí obsahovat název sboru, jméno člena, jeho další jednoznačnou identifikaci (nejlépe rodné nebo evidenční číslo – nutné zejména pokud je ve sboru více členů stejného jména) a řádné zdůvodnění (úmrtí, na vlastní žádost, vyloučení apod.).

Roční odvody členských příspěvků na OSH

 • Členské příspěvky se odvádí na OSH vždy na začátku daného roku.
 • Začátkem ledna dostanou všechny sbory fakturu. Faktura obsahuje počty členů sboru v jednotlivých věkových kategoriích, celkovou částku k úhradě a jako variabilní symbol bude uvedeno registrační číslo sboru.
 • Počty členů (a tím pádem výše faktury) se odvozuje od stavu členské evidence k 31.12. předchozího roku! Veškeré odhlášky členů je proto nutné provést vždy do konce roku, jinak bude sbor nucený za tyto členy zaplatit.
 • Úhradu fraktury (odvod členských příspěvků) je nutné provést nejpozději do 28. února, a to převodem na účet OSH Blansko (bližší informace přijdou současně s fakturou), nebo na pokladně OSH Blansko.

Návrhy na vyznamenání

Návrhy na vyznamenání se podávají na formuláři vygenerovaném v členské evidenci. Návrhy se řídí statutem vyznamenání SH ČMS. V sekci historie a muzejnictví je k dispozici přehledné schéma zachycující, kdo a kdy má nárok na které vyznamenání.

 • Přihlaste se do členské evidence.
 • Otevřete kartu člena.
 • V sekci „Návrh na vyznamenání člena“ vyberte požadované vyznamenání.
 • V dalším kroku napište zdůvodnění a dejte „Vložit“. Zdůvodnění je povinné a musí odpovídat prestiži navrhovaného vyznamenání. Čím vyšší vyznamenání se žádá, tím podrobnější a obsáhlejší zdůvodnění musí být. Pro inspiraci lze použít tento vzor.
 • Poté klikněte na „vytisknout“. Objeví se PDF připravené k tisku, kde budou načtené údaje o členovi, seznam jeho předchozích vyznamenání a další.
 • PDF vytiskněte, opatřete razítkem a potřebnými podpisy a zašlete na OSH (stačí PDF naskenovat a poslat e-mailem).
 • Návrhy jsou poté posuzovány výkonným výborem OSH Blansko. Návrhy na vyšší vyznamenání jsou zasílány na kraj nebo na ústředí. Proto platí, že čím vyšší vyznamenání se uděluje, tím déle schvalovací proces trvá!