Povinnosti sborů na konci roku

Připomínáme sborům, že s blížícím se koncem roku jsou spojeny určité úkony, které je nutné provést. Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě sborů došlo ke změně ve vedení, rozhodli jsem se sepsat tento návod, který by vám měl poradit, jak postupovat při řešení výše uvedených úkolů. V případě problémů radím obrátit se na zkušenější funkcionáře sboru, okrsku nebo přímo na OSH. Pro ty zkušené jen připomínka termínů, které je třeba dodržet.

Evidence členů sborů v Centrální evidenci SDH – stav členské základny SDH k 31.12.2020 je velmi důležitý – tento údaj se bere jako podklad pro placení členských příspěvků pro rok 2021. Veškeré změny v centrální evidenci provádí pouze OSH, proto je nutné veškeré změny v evidenci (jedná se hlavně o odhlášení) nahlásit mailem do kanceláře OSH nejpozději do 29.12.2020.  Žádost musí obsahovat – jméno, příjmení, registrační číslo člena a důvod ukončení členství.

Do 31. ledna 2021 je nutné svolat a uskutečnit Valnou hromadu sboru. Dle stanov Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.  Valná hromada sboru se koná nejméně jedenkrát za rok, Valná hromada sboru je způsobilá jednat a rozhodovat dostaví-li se nadpoloviční většina všech členů. Nedostaví-li se taková většina lze jednat a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku za přítomnosti nejméně jedné třetiny všech členů.

V letošním roce nejsou Valné hromady volební a tak se řídí průběh VH metodickým materiál, který vydalo SH ČMS 25.7.20. Z daného materiálu vyřaďte bod c). Z 99% bude VI. sjezd SH ČMS přeložen na rok 2021.

Hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů: Toto hlášení se odesílá elektronicky a termín odeslání je do 31.1.2021. Po otevření stránky SDH, Informace o SDH, druhý sloupec O SDH najdete Hlášení – jednotlivé roky. Pro vaši kontrolu můžete otevřít starší ročníky a informovat se o minulých hlášení. Po otevření roku 2020 můžete provést požadované zápisy o činnosti sboru v roce 2020. Mimo údajů ohledně členské základny. Po vyplnění odešlete hlášení elektronicky do centrální evidence. Údaje o činnosti vašeho sboru se automaticky přenesou i do hlášení OSH. Prosím o dodržení termínu odeslání hlášení.

Členské příspěvky: termín zaplacení členských příspěvků je 28. února 2021 . Pro příští rok chystáme změnu placení členských příspěvků. Připravujeme vystavení faktur pro jednotlivé sbory. Tyto faktury musí být odeslány na sbory v průběhu prvního lednového týdne. Faktura bude obsahovat počty členů sboru v jednotlivých věkových kategoriích, celkovou částku k úhradě a jako variabilní symbol uvedeme registrační číslo sboru. Bude možnost úhrady faktury (členských příspěvků) i na pokladně OSH. Bližší informace přijdou současně s fakturou.

Při organizování Valných hromad, ale i všech ostatních akcí, které budete organizovat, prosím dodržujte veškerá opatření COVID-19, která jsou v ten daný okamžik nařízena.

VI. sjezd SHČMS: V současné době existuje návrh vedení SH ČMS na přeložení sjezdu na jarní měsíce 2021. O schválení, či zamítnutí tohoto návrhu vás budu informovat.

Poslední prosba: Na konci příspěvku je NÁVRATKA o konání Valné hromady sboru. Prosím o včasné zaslání.

Na Valných hromadách sborů, prosím předejte poděkování vedení OSH, všem členům za práci v roce 2020, především při řešení problémů s koronavirem.

Vám všem přejeme hodně pohody v této nelehké době a hlavně hodně zdraví.

Za vedení OSH Blansko starosta M. Vykydal


NÁVRATKA

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SBORU

Sbor dobrovolných hasičů _____________________________________

Valná hromada sboru se uskuteční dne/čas:________________/__________

Adresa konání:_______________________________________________

Telefonní kontakt:­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________